Top Adsense

Desiderata - Inspirational Life Changing Poem | Best Reading Version with Visual Interpretation


KAMUSTA? How are you today? Welcome to my channel!
I am glad you are here! Explore. Dream. Discover.
Subscribe to be happy!
Want to be inspired? Watch this motivational video I made about my favorite poem "Desiderata". When I first read this poem, it really inspired me and make it a guide to simple living. It seems like the best advise I go to whenever I'm feeling down.
Please SUBSCRIBE and SHARE! I compiled amazing and heartwarming free stock footage (B-Rolls) to go with this poem. All videos, footage and B-rolls are royalty free and not copyrighted.
"Desiderata" (Latin: "things desired") is an early 1920s prose poem by the American writer Max Ehrmann.
Desiderata is a plural noun, with the singular form desideratum, meaning “things wanted or needed.” For many, the word desiderata most often evokes a famous poem by Max Ehrmann, written in 1927 and often referred to simply as Desiderata Please enjoy! Desiderata
Avoid loud and aggressive persons; they are vexatious to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain or bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself.
GO PLACIDLY amid the noise and the haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly; and listen to others, even to the dull and the ignorant; they too have their story.
Be yourself. Especially do not feign affection. Neither be cynical about love; for in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass.
Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble; it is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is; many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism.
And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore be at peace with God, whatever you conceive Him to be. And whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace in your soul. With all its sham, drudgery and broken dreams, it is still a beautiful world. Be cheerful. Strive to be happy.
Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe no less than the trees and the stars; you have a right to be here. By Max Ehrmann © 1927 Original text
10. There is beauty everywhere
Desiderata Meaning: 11 Lessons from the Desiderata How does this poem make you feel? What lessons can you glean from it? The Desiderata’s meaning in intertwined with the ll lessons that I gleaned from this timeless classic: 1. Silence can be golden 2. Learn to get along with others (be likable) 3. Listen 4. Enjoy your achievements 5. Conduct due diligence 6. Be gentle with yourself 7. Let go of cynicism 8. Be fearless 9. Be at peace 11. Strive to be happy
A didactic poem is a morally instructional piece of verse. ... Moreover, the lines of the poem start with verbs like 'Go', 'Speak', 'Listen', 'Avoid', 'Enjoy', 'Keep', 'Exercise' and so on, making the poem a set of instructions for a better life. So 'Desiderata' is a didactic poem both in its theme and presentation.
What is the main idea of desiderata? His popular poem Desiderata is a concise but truly inspiring reminder to strive for the high ideals. It reminds us to treat others kindly, to accept who they are and to be gentle with ourselves. Ehrmann also motivates us to have faith in ourselves and to develop trust in the way things unfold. How is desiderata a didactic poem? What is didactic literature?
Definition of Didacticism. Didacticism describes a type of literature that is written to inform or instruct the reader, especially in moral or political lessons. While they are also meant to entertain the audience, the aesthetics in a didactic work of literature are subordinate to the message it imparts.


DESIDERATA in Filipino / Tagalog Language

Humayo nang panatag Sa gitna ng ingay at pagmamadali at tandaang May kapayapaang matatagpuan sa katahimikan. Hangga’t maaari nang walang pagsuko, Makipagkapwa-tao.
Bigkasin ang iyong katotohanan nang mahinahon at malinaw, at makinig sa iba, kahit sa mapurol o mangmang: sila ma’y may kanilang salaysayin. Iwasan ang mga taong maingay at magaspang; nakaririndi sila sa diwa.
Kung ihahambing mo ang sarili sa iba, maaaring maging hambog at masamain ang loob, pagka’t laging may hihigit sa iyo at may hihigitan ka.
Masiyahan ka sa iyong mga natamo, gayundin sa iyong mga balak. Manatiling buhos ang iyong kalooban sa mga gawain, gaano man kababa; tunay itong kayamanan sa nagbabagong panahon.
Maging maingat sa pakikipagkalakalan pagka’t ang mundo’y batbat ng panlilinlang. Subalit huwag hayaang
makabulag ito sa iyo sa anumang kabutihang mayroon; maraming nagpupunyagi para sa mga adhikaing dakila; at sa lahat ng dako, ang buhay ay lipos ng kabayanihan.
Huwag magkunwari laluna na ng pagmamahal. Huwag ding talikuran ang pag-ibig, pagka’t sa gitna ng katigangan at kalungkutan, kailanma’y umuusbong at nabubuhay itong tulad ng damo.
Maluwag na tanggapin ang payo ng katandaan; Banayad na isuko ang mga bagay ng kamusmusan. Arugain ang tibay ng loob na sasalag sa mga biglaang sakuna. Huwag palulumo sa mga guni-guni.
Maraming takot ang dulot ng pagod at kalungkutan. Sa kabila ng malusog na disiplina, maging mabait sa iyong sarili. Anak ka ng sanlibutan, tulad ng mga punungkahoy at bituin; may lugar ka rito. At malinaw man sa iyo o hindi, walang alinlangang bumubukadkad ang daigdig ayon sa nararapat.
Kaya maging panatag ka sa Diyos, anuman ang pagkakilala mo sa kanya. At anuman ang iyong mga gawain at mithiin, sa maingay na kalituhan ng buhay, panatilihin mong panatag ang iyong kalooban. Sa kabila ng panlilinlang, kawalang-buhay at mga gumuhong pangarap, maganda pa rin ang mundo.
Mag-ingat. Magsikap lumigaya.

Salin sa Filipino nina Cora at Rey Casambre Mula sa orihinal ni Max Ehrmann

No comments:

Got Something to Say? Thoughts? Additional Information?

Powered by Blogger.