Top Adsense

Mga Endemikong Halaman sa Pilipinas | Endemic Plants in the Philippines [Rare Plants]

Mga Endemikong Halaman sa Pilipinas


Ang Pilipinas ay isa sa 17 “megadiverse” na bansa sa mundo na sumusuporta sa kalahati ng pangkahalatang sanglaksang buhay sa buong mundo. Ang kapuluan ng Pilipinas ay may tinatayang 10,000 uri ng halaman at kalahati nito ay endemik sa bansa. 


Ang salitang endemik ay tumutukoy sa mga uri ng halaman at hayop na matatagpuan sa isang heograpiyang lugar katulad ng ilog, lawa, bundok, kapuluan, bansa at iba pang isinasaad na sona. Ang arkipelagong kaanyuan ng bansa at iba’t ibang uri ng kagubatan ang isa sa mga dahilan ng mataas na bilang ng “endemic species”. Nabuo ang mga endemikong halaman sa bansa mula sa pagkakabukod ng pulo at pagkakabukod dahil sa lupa at kabundukan.


Bagaman maituturing na isa nang arkipelago, may mga ilang isla na napahiwalay at may mga nabuong bukod-tanging mga endemikong halaman. Ang mga isla na nabuo mula sa pormasyon ng mga bulkan, tulad ng mga pulo ng Batanes ay napakalayo kaya maraming mga “species” ang nabuo doon bilang endemik. Ang pulo ng Sibuyan ay kilala na mayroong higit sa 50 uri ng mga endemikong halaman na hindi matatagpuan kahit saan man sa mundo. Para sa isang maliit na isla, ito ay tahanan ng mga natatanging halaman tulad ng halamang pitsel, palma, pako at iba pang mga halaman na namumulaklak.


Ang pagkakabukod dahil sa lupa ay hadlang sa isang uri na mabuhay sa labas ng kanyang katutubong lugar. May ilang mga uri ng halaman na nabuo upang umangkop sa isang tukoy na uri ng lupa upang mabuhay. Karamihan sa mga halamang “carnivorous” tulad ng mga halamang pitsel at “sundews” ay matatagpuan lamang sa mga “ultramafic” na lupa. Habang ang karamihan sa mga uri ng Begonia ay matatagpuan lamang sa kagubatan ng Limestone Karst. Ang parehong mga “ultramafic” at “limestone” na lugar ay may maraming mga endemikong uri na hindi matatagpuan saan man.


Ang mga bundok ay maaaring maging hadlang at espesyal na tirahan para sa mga endemikong uri ng halaman. Ang mga bulubundukin ay maaaring maging hadlang para sa mga halaman sa mababang lugar na mabuhay sa kabilang panig nito. Ang Kagubatang Mossy Montane ay nabubuo sa mga tuktok ng bundok na tinukoy ng biologist bilang "Sky Island" na nagbibigay ng isang espesyal na tirahan para sa maraming mga endemikong uri. Iba’t ibang lumot, pako, orchids, luya at Rhododendrons ang matatagpuan lamang sa ilang mga bundok sa bansa.


Lahat ng mga endemikong halaman sa ating bansa ay bahagi ng ating likas na pamana. Ang mga endemikong halaman ay nagbibigay sa atin ng suportang ekolohiya, pangkabuhayan, mapagkukunan ng pagkain, materyales at gamot. Pero ang likas na pamana na ito ay nahaharap sa maraming mga banta mula sa pagkalbo ng kagubatan, iligal na pangongolekta, iligal na kalakalan at kapabayaan ng batas. Tungkulin nating pangalagaan ang ating mga endemikong halaman para sa hinaharap na henerasyon.

English Translation:

_________________________________________________________________

The Philippines is one of the 17 megadiverse countries in world which collectively supports half of the world’s biodiversity. The Philippine archipelago has an estimated 10,000 species of plants and half of it are endemic to the country.


Endemic refers to a species being confined to a single defined geographic location, such as river, lake, mountain, island, group of islands, country or another defined zone. The archipelagic nature of the country and various types of forest formations give rise to endemic species. Endemic plants in the Philippines developed from island isolation, edaphic isolation and mountains.


Even though the Philippines is an archipelago, some islands are so isolated that they developed their unique set of endemic plants. Islands that developed from volcanisms, such as Batanes Island is so remote that many species developed there as endemic species. Sibuyan Island is known to have more than 50 species of endemic plants found nowhere else in the world. For such a small island, it is home to unique plants such as pitcher plants, palm, ferns, and other flowering plants.


Edaphic isolation provides barrier for species to occur outside of its natural range. Certain plant species developed to adapt on a specific type of substrate to survive. Most of the carnivorous plants like pitcher plants and sundews are confined to ultramafic soils. While most Begonia species are confined to the Limestone Karst forest. Both ultramafic and limestone areas have many endemic species found nowhere else.


Mountains can provide barrier and special habitat for endemic plant species. Mountain range can provide barrier for lowland plant species to thrive on the other side. Mossy Montane Forest develops on mountain tops which biologist referred to as “Sky Island” provide a special habitat for many endemic species. Many species of moss, ferns, orchids, ginger and Rhododendrons are confined only to certain mountain in the country.


All endemic plants in our country is part of our natural heritage. Endemic plants provide us ecological support, livelihoods, source of food, materials and medicine. But this natural heritage is facing many threats from deforestation, poaching, illegal trade and negligence of the law. It is our duty to protect and maintain our endemic plants for the future generation._______________________

Credits:

Teksto at kaakibat na biswal mula sa Sangay ng Pagaaral ng Halaman at Pambansang Herbaryo.

Text and photos by NMP Botany and National Herbarium Division

© National Museum of the Philippines (2021)

No comments:

Got Something to Say? Thoughts? Additional Information?

Powered by Blogger.